Danh sách mảnh đời nhận hỗ trợ

Ông Lương Huỳnh Thái

Ông Trần Phúc

Bà Lê Ngọc Anh

Bà Trần Nữ

Ông Nguyễn Văn Long

Bà Nguyễn Thị Nhung

Ông Phương Trang Hùng

Ông Nguyễn Đỗ Hiền

Ông Phan Bội Cường

Ông Phạm Hữu Lợi

Ông Đào Văn Tư

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Bà Nguyễn Thị Lan

Ông Hà Văn Thành

Ông Tăng Vi Quyền

Ông Trần Hoàng Phương

Ông Tô Văn Minh

Ông Phạm Văn Hoàng

Ông Nguyễn Văn Đáng

Ông Chung Cường

Ông Nguyễn Văn Tiến

Ông Nguyễn Hai

Ông Thanh Sử

Ông Lê Văn Danh

Bà Thái Thị Kim Hạnh

Bà Bùi Thị Khánh

Bà Ngô Thị Tý

Ông Phạm Hữu

Ông Giang Sanh

Ông Ngô Văn Tâm

Ông Cầm Vân Diếm

Ông Trần Đệ

Ông Nguyễn Kim Thủ

Ông Nguyễn Đình Hùng

Ông Phạm Văn Thuận

Bà Trần Thị Trinh

Bà Mai Thị Bông

Ông Chung Vĩ

Ông Thái Thành

Ông Đoàn Đức Triệu

0976 254 720