Cương Lĩnh

Trăng Khuyết là một Quỹ từ thiện tập thể và hoạt động 100% vì lợi ích cộng đồng. Vì vậy mọi định hướng hoạt động và quyết định của Quỹ đều do CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN xem xét và phê duyệt.

Trên nguyên tắc này, hàng năm toàn bộ các mạnh thường quân của Quỹ sẽ được mời tham dự buổi họp hoặc lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu online, để cùng nhau:

+ Đánh giá kết quả hoạt động trong năm vừa qua;

+ Phê duyệt chiến lược và các kế hoạch trong những năm tới; 

+ Giải quyết các vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển của Quỹ

+ Bầu ra chủ tịch hội đồng hội đồng MTQ và các chức danh trong nhóm vận hành.

VĂN BẢN ĐÃ THÔNG QUA

  1. Định hướng hoạt động Quỹ  
  2. Báo cáo hoạt động 2020 
  3. Báo cáo hoạt động 2021

VĂN BẢN ĐANG XEM XÉT

  1. Kế hoạch hoạt động 2022  
  2. Kế hoạch chi tiết Q1.2022
0976 254 720