Cần tuyển: Đại diện Pháp Luật/Giám đốc Hành Chính

Số lượng: 1
Yêu cầu:
Phẩm chất, thái độ:
• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
• Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội,
• Chịu được áp lực cao trong công việc.
• Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
Kỹ năng :
• Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành công tác xã hội là một lợi thế.
• Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.
• Kỹ năng quản lý, đánh giá và nhận định tốt
Yêu cầu khác:
• Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Hành chính
• Chịu được áp lực cao trong công việc.
• Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
Mô tả chi tiết công việc:
Về nghiệp vụ:
• Tham gia dự toán năm và điều chỉnh dự toán từng quý của doanh nghiệp, tổng hợp, đối chiếu dự toán theo tháng mà phòng ban cấp dưới trình lên đồng thời tham gia phân tích và cân đối dự toán hàng tháng của doanh nghiệp.
• Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức chuẩn bị cho các cuộc họp hành chính, hoạt động quan trọng của doanh nghiệp.
• Tổ chức xử lý các công việc liên quan đến pháp luật, giám sát kiểm tra tình hình bảo mật của doanh nghiệp.
• Nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống hành chính và quản lý hành chính trong doanh nghiệp, kịp thời báo cáo lên ban giám đốc.
• Đại diện cho doanh nghiệp liên lạc và duy trì quan hệ hợp tác với các cơ quan tổ chức liên quan.
Về quản lý
a. Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho doanh nghiệp.
• Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Quỹ Trăng Khuyết (QTK):
– Căn cứ trên nhu cầu phát triển của QTK để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp.
– Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban.
– Kế hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại tiêu chí, quy trình đánh giá KPI.
– Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý.
– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
– Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu hoạt động của QTK
– Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc.
– Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
– Lập ngân sách nhân sự.
– Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên
– Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của QTK.
b. Quản trị hành chính nhân sự:
– Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
– Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
– Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của QTK
– Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của QTK
– Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng
– Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của QTK.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
– Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong QTK, xây dựng SĐTC/ cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện.
– Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.
– Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại công ty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN-CĐ, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của QTK, Thông tin CBNV…);
– Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.
– Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong QTK. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
c. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:
– Tư vấn, tham mưu cho BLĐ QTK văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.
– Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên QTK
– Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của QTK
– Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của QTK
d. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài
– Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp
– Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp
– Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …
– Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài
– Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …Quyền hạn:
– Quản lý, sử dụng tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác do QTK giao để thực hiện nhiệm vụ;
– Kiến nghị với lãnh đạo QTK các biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm các quy định của Công ty về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng;
– Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
– Đề xuất việc đào tạo và tham gia vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân sự làm công tác tổ chức, quản trị nhân sự;
– Tham dự các hội nghị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định của Công ty có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Phòng;
– Tham gia vào quá trình đánh giá chất lượng nội bộ và quá trình xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng do QTK áp dụng.
– Được tham dự hội nghị chuyên đề của QTK; được ủy quyền làm việc với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong phạm vi nghiệp vụ công tác được phân công.
Điều kiện làm việc & thù lao:
• Công cụ, dụng cụ: Máy tính, văn phòng phẩm
• Địa điểm làm việc: Văn phòng Quỹ Từ Thiện & Bảo trợ Xã Hội Trăng Khuyết hoặc địa điểm khác
• Thời gian làm việc: Fulltime
• Điều kiện khác: Không vướng bận việc gia đình, đáp ứng những công tác đột xuất
• Thù lao: Thỏa thuận

Chia sẻ bài viết :

Bài viết liên quan:

Tin tức Trăng Khuyết

Tin tức mái ấm

Hoạt động

Tin tức tình nguyện viên

0976 254 720